SparkEx®

W zakładach produkcyjnych, w których przetwarzane są materiały palne, powstaje duże zagrożenie pożarów i wybuchów. Szczególnie zagrożone są zbiorniki wiórów i kurzu, filtry i maszyny produkcyjne.

 

Dotyczy to przykładowo takich obszarów, jak:

  • przemysł meblarski / zakłady przetwórstwa drewna
  • przemysł drzewnyy
  • przemysł papierniczy
  • przemysł gumowy
  • produkcja opon
  • produkcja asfaltu
  • przemysł chemiczny
  • przemysł spożywczy
  • przemysł włókienniczy

Zanieczyszczenie transportowanych dóbr czy maszyny przetwarzające mogą stanowić przyczynę wyrzutu iskier, które następnie wywołują pożar lub wybuch, co z kolei stanowi zagrożenie dla życia człowieka i może pociągać za sobą ogromne szkody majątkowe. Ochrona przeciwpożarowa przed takimi sytuacjami jest możliwa wewnątrz pneumatycznych instalacji odsysających czy transportujących dzięki zastosowaniu instalacji gaszącej iskry SparkEx® firmy Gottschalk.

Wyrzut iskier jest rozpoznawany natychmiast po powstaniu jeszcze w środku instalacji transportującej dzięki niezwykle wrażliwym czujnikom iskier, a alarm jest przekazywany do urządzeń techniki sygnalizacji pożarowej. Centrala stanowi serce instalacji gaszącej iskry. To ona komunikuje z urządzeniem wyzwalającym środek gaśniczy, sygnalizatorem, licznikiem iskier oraz wyłącznikiem urządzenia produkcyjnego. Również tu wbudowano liczne urządzenia kontrolne oraz awaryjne zasilanie w prąd.

Właściwe gaszenie wyrzutu iskier odbywa się za pomocą instalacji gaszącej iskry. W instalacji powstaje mgła wodna, która wypełnia cały przekrój urządzenia transportującego i tym samym w niezawodny sposób gasi wyrzut iskier. Należy tu do minimum ograniczyć ilość używanej wody, aby transportowane materiały nie uległy sklejeniu. Konieczne ilości wody są doprowadzane przez instalację zwiększającą ciśnienie albo też z przyłączy do istniejącej instalacji tryskaczowej. Dodatkowe urządzenia, jak ogrzewanie rurociągów, sygnalizatory, zbiornik doprowadzający czy materiał instalacyjnych to składowe wykonania naszej instalacji gaśniczej.